Song Lyrics

Artist: George Harrison

Sri Guruvastakam  (25)

En algun idioma

Samsara-davanala-lidha-loka-
Tranaya karunya-ghanaghanatvam
Praptasya kalyana-gunarnavasya
Vande guroh sri-caranaravindam

Mahaprabhoh kirtana-nrtya-gita-
Vaditramadyan-manaso rasena
Romanca-kampasrutarangabhajo
Vande guroh sri-caranaravindam

Sri-radhika-madhavayor apara-
Madhurya-lila-guna-rupa-namnam
Pratiksana-svadana-lolupasya
Vande guroh sri-caranaravindam

Yasya prasadad bhagavat-prasado
Yasyaprasadanna-gatih kuto 'pi
Dhyayam stuvams tasya yasas tri-sandhyam
Vande guroh sri-caranaravindam


Lyrics submitted by Fabi
Flag of Spain
Flag of United Kingdom